Sluiten

De bekende Kleine Lettertjes

Ook bekend als Algemene Voorwaarden

Versie: mei 2024

We streven ernaar om optimale service te bieden en hierover open en duidelijk te zijn. Ook wij ontkomen er niet aan spelregels te hanteren, kortom hieronder onze Algemene Voorwaarden.

Neem de moeite en lees de voorwaarden

Allereerst. We adviseren je als Bezoeker van deze Website de Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid door te nemen als je gebruik gaat maken van onze website en aangeboden diensten. Hierop zijn namelijk genoemde Voorwaarden en Beleid van toepassing. Bij gebruik van de site ga je hiermee akkoord. In dit document lees je wat deze voorwaarden zoals inhouden.

Gehanteerde definities

We leggen hieronder uit wat de in onze Algemene Voorwaarden gehanteerde term of omschrijving betekent.

Beheerder

Dovendi BV (Dovendi), gevestigd aan de H.J.E. Wenckebachweg 123, 1096 AM Amsterdam (Nederland) en geregistreerd onder KvK nummer 89369181.

Dovendi is eigenaar van de website dovendi.com en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Als Beheerder hebben we meerdere petten op: Opdrachtnemer, Bemiddelaar, Aannemer, Makelaar, etc. Bij gebruik van ‘Wij, we en ons’ betreft het in voorkomende gevallen ook Beheerder.

Website

Het betreft hier de website van Dovendi, te weten dovendi.com

Bezoeker | Gebruiker

Een persoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon die de Website gebruikt, raadpleegt en de dienstverlening verkent.

Opdrachtgever

Naargelang te noemen Verkrijger, Koper, Klant. In alle gevallen de persoon, organisatie, instelling, die een domeinnaam koopt of dienst afneemt van Aanbieder.

Aannemer

Beheerder kan in voorkomende gevallen optreden als Aannemer of Aanbieder van diensten.

Bemiddelaar

Opdrachtnemer vervult in opdracht de rol van Bemiddelaar tussen Aanbieder en Opdrachtgever.

Makelaar | Broker

Beheerder treedt immer op als Makelaar (Broker) tussen Aanbieder en Bezoeker (potentieel Koper, Verkrijger). Beheerder is zelf geen houder van via Website aangeboden domeinnamen.

Partij(en)

Algemene duiding voor betrokken individu of organisatie (‘Partij’) en die al dan niet onderling een bepaalde relatie met elkaar hebben of aangaan (‘Partijen’).

Aanbieder

De Partij die domeinnamen via Website te koop aanbiedt en/of Diensten via de Website kenbaar maakt.

Dienst(en)

Alles buiten het aanbieden van een domeinnaam, zoals en niet beperkt tot: Advies, Bemiddeling, Taxatie, etc.

Aanbod

Het geheel aan wat er via de Website is af te nemen.

Transactie

Een (koop)overeenkomst tussen Aanbieder en Opdrachtgever die via Website tot stand is gekomen.

Vergoeding | Fee

Beheerder ontvangt een Vergoeding (Fee) van de Aanbieder bij tot stand komen van een Transactie.

Partner

Een Partij die kennis en/of diensten via Website aanbiedt en als zodanig herkenbaar is op de Website. Een Partner heeft rechtstreeks een relatie met Opdrachtnemer. Een Partner kan tevens Aanbieder zijn.

Derden

Alle Partijen die direct of indirect een relatie hebben met Beheerder, waarvan de dienstverlening buiten de verantwoordelijkheid van Beheerder valt.

Domeinnaam

In het kader van aanbieden van een domeinnaam via de website van Opdrachtnemer, betreft het hier verhandelbare domeinnamen die voor iedereen beschikbaar zijn om te kopen.

Houder

De persoon of organisatie die de domeinnaam heeft geregistreerd. Ook wel ‘Eigenaar’ genoemd.

Registrar

De partij die de domeinnaam in opdracht heeft geregistreerd / vastgelegd. Niet per se ook de houder van de domeinnaam.

Hierop zijn onze Voorwaarden van toepassing

Op alle Diensten van Dovendi BV en het gebruik van de Website zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Voorts gelden bij Transacties de Voorwaarden van Aanbieder en waarvoor Beheerder geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt.

Niet dat we er op zitten te wachten, maar wij mogen de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Zo zit het met aansprakelijkheid

Als Beheerder doen we er alles aan om de kwaliteit van het Aanbod zo hoog mogelijk te houden, maar we zijn niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid van de dienstverlening door betreffende Aanbieder of Partner.

Dovendi draagt geen verantwoordelijkheid voor de domeinnamen die in beheer zijn genomen, bijvoorbeeld in geval van claims op merkrecht, (oud) houderschap, cybercrime, cybersquatting of wat dan ook. Dovendi zal in dit soort gevallen de bemiddelende rol spelen.

Dovendi is niet aansprakelijk voor beschikbaarheid van een domeinnaam wanneer overdracht uitblijft, bijvoorbeeld bij:

Niet verkrijgen van verhuiscode, faillissement van Partner, eerder verkocht en niet verhuisd, zakelijk geschil. In al dit soort gevallen zorgt Dovendi voor de creditering van aankoop.

Over de dienstverlening

De Website biedt een portaal waarop een:

Bezoeker: Naar beschikbare domeinnamen kan zoeken, diverse Diensten kan afnemen en vrijelijk informatie kan vergaren.

Aanbieder: Kennis kan delen, zo ook diensten en domeinnamen kan aanbieden,

Vermelde prijzen

Prijzen op de Website of op welke manier dan ook gecommuniceerd, zijn altijd exclusief BTW tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

We zijn alert op de kwaliteit van de geboden informatie. Wij kunnen alleen niet met zekerheid garanderen dat alle informatie op de website altijd juist en volledig is. Prijzen en overige informatie op de Website en in andere van ons afkomstige informatiebronnen zijn dan ook onder voorbehoud van type en -programmeerfouten.

Reservering van een domeinnaam

We mogen namens Houder(s) van de domeinnamen doorgaans maximaal 5 werkdagen een domeinnaam reserveren. We kunnen echter nooit garanderen dat de naam op moment van verwerken van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens nog beschikbaar is.

Uitblijven verhuizen domeinnaam

Wanneer via bemiddeling door Dovendi een domeinnaam is verkocht, volgt er een zogenaamde owner change (d.m.v. beschikbaar stellen verhuiscode) en dient de domeinnaam te worden verhuisd naar het account van de koper. Gebeurt dit niet, dan volgen er 2 herinneringen. Daarna behoudt Dovendi zich het recht voor de transactie ongedaan te maken. Dit betekent dat de verkoopsom wordt gecrediteerd onder aftrek van administratiekosten en de houderschap terug gaat naar de oude Houder.

Herroepingsrecht mogelijk?

We bemiddelen in en leveren diensten. Het is daarom niet mogelijk een beroep te doen op het wettelijk vastgelegde herroepingsrecht. Op het moment dat je een voorstel hebt geaccepteerd, stem je in met directe levering en vervalt daarmee je recht van ontbinding.

Wat doen we met je gegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens zoals vermeld in onze Privacyverklaring. Die vind je op onze website onderaan de footer.

Ook goed om te weten

Op een gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Blijkt dat een bepaling van een Voorwaarde onjuist, ongeldig, nietig of onwettig is, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. in een dergelijk geval treden betrokken Partijen te goeder trouw in overleg met als doel nieuwe bepaling(en) vast te stellen die de oude vervangen waarbij Partijen het nastreven de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo mogelijk te evenaren.

Kom je er niet uit of heb je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.